Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết Thông báo;

1. Nội dung ôn tập môn Chuyên ngành và Cơ sở ngành cho đối tượng Chuyên khoa I;

2. Nội dung ôn tập môn Chuyên ngành và môn Ngoại ngữ cho đối tượng Chuyên khoa II;

3. Nội dung ôn tập môn Chuyên ngành, Chuyên ngành gần, Cơ bản, Toán và Ngoại ngữ cho đối tượng Bác sĩ nội trú;