Xem Danh sách thi sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2022 tại đây;

Xem Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Chuyên khoa I năm 2022 - Đợt 2 tại đây;

Xem Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Chuyên khoa II năm 2022 - Đợt 2 tại đây;