Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên mở link đăng ký xét tuyển đại học PTXT 402 năm 2024


Thí sinh khai báo xét tuyển tại địa chỉ: Link đăng ký xét tuyển đại học PTXT 402 năm 2024