Đào tạo sau đại học

1. Bác sĩ Chuyên khoa cấp I

2. Bác sĩ Chuyên khoa cấp II

3. Bác sĩ Nội trú

 

Bấm vào đây để xem chi tiết