Kính gửi:    ……………………………………………………………………………………………..

    

Căn cứ Nghị định 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

            Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

            Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo ngắn hạn cán bộ Điều dưỡng chuyên khoa Nha khoa có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người bệnh trong các bệnh viện nói riêng và người dân tại cộng đồng nói chung trong giai đoạn hiện nay;

     Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên thông báo tới các cơ sở y tế và các cá nhân liên quan về kế hoạch tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn "Điều dưỡng chuyên khoa Nha khoa" của Nhà trường trong năm 2016 như sau:

Bấm vào đây để tải về bản thông báo đầy đủ