Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2023: Phương thức xét tuyển 301;

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2023: Phương thức xét tuyển 303 - Nhóm đối tượng 1;

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2023: Phương thức xét tuyển 303 - Nhóm đối tượng 2;

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2023: Phương thức xét tuyển 303 - Nhóm đối tượng 3;

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2023: Phương thức xét tuyển 402;