Xem Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024_CKI tại đây;

Xem Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024_CKII tại đây;