Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;

Xem chi tiết Phụ lục 1 tại đây;

Xem chi tiết Phụ lục 2 tại đây;

Xem chi tiết Phụ lục 3 tại đây;

Xem chi tiết Phụ lục 4 tại đây;

Xem Quyết định về việc ban hành Đề án tuyển sinh đào tạo đại học theo chính sách đặt hàng năm 2021 tại đây;