Danh sách thí sinh xác nhận xác nhận nhập học ngành Điều dưỡng;

Danh sách thí sinh xác nhận xác nhận nhập học ngành Dược học;

Danh sách thí sinh xác nhận xác nhận nhập học ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học;

Danh sách thí sinh xác nhận xác nhận nhập học ngành Răng Hàm Mặt;

Danh sách thí sinh xác nhận xác nhận nhập học ngành Y học dự phòng;

Danh sách thí sinh xác nhận xác nhận nhập học ngành Y khoa;