Xem danh sách phòng thi Chuyên khoa I tại đây;

Xem danh sách phòng thi Chuyên khoa II tại đây;

Xem danh sách phòng thi Bác sĩ nội trú tại đây;