Danh sách đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024_đối tượng dự thi Chuyên khoa I;

Danh sách đủ điều kiện dự thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2024_đối tượng dự thi Chuyên khoa II;