1. Tên ngành đào tạo:Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội khoa (Program for the second Degree Specialist in Internal Medicine)

2. Trình độ đào tạo: Sau đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

ü     Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Nội khoa.

ü     Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học về Nội khoa.

ü     Tiếng Anh đạt trình độ B2 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

ü     Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.

ü     Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

ü     Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng các bệnh Nội khoa.

ü     Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh Nội khoa.

ü     Thực hiện thành thạo các thủ thuật Nội khoa thông thường và một số thủ thuật Nội khoa chuyên sâu.

ü     Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.

ü     Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.

ü     Sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh Nội khoa.

ü     Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Nội khoa.


4.2. Kỹ năng mềm

ü     Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.

ü     Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh viện và các cơ sở y tế.

ü     Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong thực hành nghề nghiệp.

5. Yêu cầu về thái độ

ü     Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội khoa trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

ü     Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.

ü     Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

ü     Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

ü     Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.

ü     Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc trong hoạt động nghề nghiệp.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

ü     Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

ü     Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.

ü     Khoa Nội các bệnh viện công lập và ngoài công lập.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

ü     Tiến sĩ Y học.​